Vystavované doklady

O pravidelných faktúrach

Posledná aktualizácia: 08.01.2024


Pokiaľ v určitých intervaloch (napr. raz mesačne) vystavujete rovnaké faktúry pre rovnakého zákazníka, umožňuje BitFaktura.sk automatické vystavovanie a odosielanie takýchto faktúr v zadanom termíne.

Pre možnosť vystavovania pravidelných faktúr je nutné v menu Nastavenia > Nastavenie účtu > Váš účet, v položke Pravidelné faktúry označiť Pravidelné faktúry a uložiť vykonané zmeny.

Existujú dva spôsoby začatia cyklu vystavovania faktúr:

  • Prejdite do záložky Faktúry > Pravidelné faktúry ​
  • Program Vás presmeruje na zoznam pravidelných dokladov. Potom už stačí iba stlačiť tlačidlo Nová pravidelná faktúra, ktoré sa nachádza na ľavej strane okna.
V menu zoznamu pravidelných faktúr máme aj filter Hľadané slovo a filter Zákazník. Tieto filtre nám uľahčujú rýchle vyhľadávanie daných faktúr v cykloch. Prejdite na tlačidlo Nová pravidelná faktúra. Po kliknutí na toto tlačidlo sa nám otvorí formulár pravidelnej faktúry, kde môžeme nastaviť jednotlivé parametre:

1) Začíname výberom faktúry, na základe ktorej bude pravidelná faktúra generovaná. V prípade zmeny údajov na primárnej faktúre dôjde tiež k zmene dát na pravidelne generovanej faktúre.

2) Určujeme tu druh pravidelných dokladov, či sa majú objavovať v príjmoch alebo výdavkoch.

3) Môžeme zadať popis pravidelnej faktúry, pričom tu určíme napr. kto je Nadobúdateľom a čoho sa transakcia týka.

Pozor: Cykly dokladov môžu byť rozdelené podľa popisu každého cyklu v abecednom poradí. Doteraz boli zobrazované podľa poradia ich vytvorenia v systéme.

4) Zadávame dátum začatia cyklu vystavovania faktúr.


5) Určujeme časové intervaly vystavovania pravidelných faktúr.

6) Určujeme presný čas začatia vystavovania pravidelných faktúr v danom dni.

7) Označenie tejto možnosti bude mať za následok generovanie faktúr iba v pracovné dni. Vo chvíli, keď dátum vystavenia faktúry pripadne na sobotu alebo nedeľu, program vystaví faktúru o jeden alebo dva dni neskôr.


8) Po označení tejto možnosti budeme mať možnosť zadania e-mailovej adresy obchodného partnera, na ktorú má program automaticky odosielať faktúry.

9) Môžeme tiež využiť zasielanie oznámení o vystavení pravidelnej faktúry obchodnému partnerovi na vlastný e-mail. Po vystavení pravidelnej faktúry a nastavení intervalu ich vystavovania nie je nutné už vykonávať žiadne ďalšie úkony (okrem napr. ich sťahovanie vo forme PDF súboru alebo ich odosielanie).

10) Vďaka tejto možnosti program generuje pravidelné faktúry ako uhradené.

11) Pre konkrétny cyklus je možné určiť samostatný formát číslovania dokladov.

12) Iba rok a mesiac pri dátume predaja - V položke Dátum predaja na faktúre sa dátum skladá iba z čísla mesiaca, v ktorom transakcia môže byť realizovaná.

13) Posledný deň mesiaca pri dátume predaja - V položke Dátum predaja na faktúre je uvedený konkrétny dátum, ktorý je dňom ukončenia predaja.

14) Dátum ukončenia generovania pravidelných faktúr. Najlepšie je nastavovať tesne pred alebo po ďalšom cykle vygenerovanom programom.

Pozor: Ak do tohto políčka nezadáte dátum a úplne vypnete funkciu pravidelných faktúr, budú tieto faktúry aj naďalej generované.

15) Môžete pridať komentár k vytvorenému cyklu faktúr.

Po nastavení takého cyklu faktúr je možné skontrolovať jeho základné parametre a tiež zoznam faktúr, ktoré boli na základe tohto cyklu vystavené.

Z úrovne menu Faktúry > Pravidelné faktúry (alebo pomocou tlačidla na hlavnej stránke účtu na BitFaktúre).

3. Inou metódou generovania pravidelných faktúr je vstup do náhľadu faktúry, na základe ktorej budeme generovať cyklus a v príručnom menu zvolíme možnosť Viac možností > Nastaviť pravidelnú

Pozor!
Dôležitou funkciou počas generovania pravidelných faktúr je tiež zmena názvu výrobku spolu s ďalšou vygenerovanou pravidelnou faktúrou. Hodí sa to napríklad pri predaji taríf. Pri názve výrobku uvádzame premenné, napr. týždeň, mesiac, rok, ktoré sa menia automaticky s každou pravidelnou faktúrou.


Pre zmazanie raz pridanej pravidelnej faktúry je nutné na zozname pravidelných faktúr otvoriť túto faktúru a kliknúť na ikonu koša.

Poznámka: Pravidelným faktúram môžete prideliť jeden variabilný symbol, ktorý sa bude objavovať pri každej ďalšej pravidelnej faktúre vystavenej na klienta. V prípade, že si variabilný symbol zmeníte pri prvej faktúre, ktorá bude vzorom pre pravidelné faktúry, variabilný symbol sa Vám v nasledujúcich pravidelných faktúrach bude prepisovať.


 

Späť


Komentáre

Pridať komentár